ครม.เห็นชอบ เช็คเด้งเป็นความผิดทางแพ่ง "ไม่ต้องติดคุก"

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ ตามที่กระทรวงยุติธรรม เสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 เนื่องจากในอดีตหาก…