วุฒิสภาเห็นชอบ "เอกวิทย์ วัชชวัลคุ" นั่งกรรมการ ป.ป.ช. คนใหม่

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบ นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่…