ครม.เห็นชอบ เช็คเด้งเป็นความผิดทางแพ่ง "ไม่ต้องติดคุก"

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ ตามที่กระทรวงยุติธรรม เสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 เนื่องจากในอดีตหากเช็คเด้ง จะต้องติดคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยสำนักงานกฎษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้วว่า

 ครม.เห็นชอบ เช็คเด้งเป็นความผิดทางแพ่ง "ไม่ต้องติดคุก"

ครม.อนุมัติยกเว้นภาษีซื้อกองทุน Thailand ESG Fund อัตรา 30% ไม่เกิน 1 แสนบาท

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง "บอร์ดประกันสังคม" คำพูดจาก สล็อต true wallet

สาระสำคัญของการยกเลิก พ.ร.บ.ฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดให้มีกฎหมายเพียงพอเท่าที่จำเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็น

หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุสรรคต่อการดำรงชีวิต หรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้า เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน

และพึงกำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรงจริง ๆ ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อ 11 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมืองที่กำหนดให้บุคคลจะถูกจำคุกเพียงเพราะเหตุว่าไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ตามสัญญามิได้

อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตจาก สมาคมธนาคารไทย มองว่าไม่ควรยกเลิก พ.ร.บ.ทั้งฉบับ เพราะมองว่ากระบวนการฟ้องทางแพ่งมีความล่าช้าทำให้เจ้าหน้าไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงควรจะมีกฎหมายใหม่กำหนดโทษสำหรับผู้ที่เจตนาออกเช็คโดยไม่สุจริต เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ หรืออย่างน้อยขอให้มีมาตรการคู่ขนาน เช่น เช็คใครเด้งต้องข้อสถาบันการเงินส่งข้อมูลของคนที่จ่ายเช็คเด้งไปที่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เพื่อให้สถาบันการเงินอื่น ๆ นำข้อมูลไปประกอบการพิจารณว่า ต่อไปนี้คนที่จ่ายเช็คเด้งอาจไม่ได้รับอนุญาตใช้เช็คอีก หรือกำหนดค่าปรับเพิ่มขึ้น 2 เท่า พร้อมทั้งไม่ให้ใช้เช็คนาน 3 ปี

โดยครม.ได้เห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของ จาก สมาคามธนาคารไทย และกระทรวงยุติธรรมนำไปหาแนวทางปฏิบัติ

รู้วันโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท พร้อมวิธีเช็กเข้าบัญชี

อัปเดต! ปฏิทินวันหยุด 2567 เช็กวันหยุดราชการ-วันหยุดธนาคาร

เช็กสถิติบอลไทย พบ สิงคโปร์ ก่อนดวลฟุตบอลโลก 2026 โซนเอเชีย

You May Also Like

More From Author